Distances Līgums

Distances līgums
 
Šis distances līgums, pamatojoties uz Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.pantu un Ministru kabineta 2002.gada 28.maija noteikumiem Nr.207 „Noteikumi par distances līgumu”, tiek noslēgts starp SIA „Pro tehnika”, UR vien.reģ.Nr.40003498573, Krišjāņa Barona iela 96/98, Rīga, LV1001, turpmāk tekstā – Pārdevējs, no vienas puses,
 
un
 
Pircēju – fizisku personu, no otras puses,
 
par saistībām, kas radās Pircējam pasūtot vienu vai vairākas, vienādas vai atšķirīgas Preces, turpmāk tekstā - Prece, par to samaksājot rēķinā norādīto Preces cenu, bet Pārdevējam apstiprinot Preces pasūtījumu un nodrošinot Preces piegādi uz Pircēja norādīto piegādes adresi.
 
Paziņojums par konfidencialitāti
 
Reģistrējoties kā klientam un / vai izmantojot šo vietni, jūs piešķirat atļauju un piekrītat datu apstrādei, kā izklāstīts Privātuma politika sadaļā šeit. Ja rodas kādi jautājumi par šo Konfidencialitātes paziņojumu, e-pastu var nosūtīt uz orders@automotoshop.lv
 
Pasūtījuma noformēšanas kārtība.
 
Pircējs patstāvīgi noformē Preces pasūtījumu ar interneta palīdzību, pilnībā iepazīstoties ar mājas lapā www.AutoMotoShop.lv izvietoto informāciju par Preci, tajā skaitā ar šā līguma un apmaksas un piegādes nosacījumiem šeit, un nosūta to Pārdevējam, norādot arī savus personas datus, dzīvesvietas un piegādes adresi, un bankas rekvizītus (ja nepieciešams).
 
Pārdevējs pēc Pircēja pasūtījuma saņemšanas 2 (divu) darba dienu laikā apstiprina to, elektroniski nosūtot Pircējam rēķinu ar visiem nepieciešamajiem Pārdevēja bankas rekvizītiem, lai Pircējs varētu veikt samaksu par pasūtījumu.
 
Preces cena un apmaksas kārtība.
 
Preces cena ir cena, par kādu Pārdevējs pārdod Preci Pircējam.
 
Pircējs pēc vienošanās ar Pārdevēju Preces apmaksu veic Eiro valūtā (EUR), pamatojoties uz Pārdevēja sastādīto rēķinu, uz Pārdevēja norādīto bankas kontu 3 (trīs) dienu laikā no rēķina saņemšanas dienas.
 
Par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad rēķinā norādītā naudas summa ir ienākusi Pārdevēja bankas kontā. Gadījumā, ja apmaksa tiek izdarīta skaidrā naudā par samaksas dienu tiek uzskatīta diena, kad rēķinā norādītā naudas summa ir iemaksāta Pārdevēja kasē.
 
Pasūtījuma izpildes kārtība.
 
Pasūtījuma izpilde tiek uzsākta ar brīdi, kad Pārdevējs ir apstiprinājis pasūtījumu un Pircējs ir veicis pilnu Preces apmaksu.
 
Pasūtījuma izpildes termiņš ir atkarīgs no izvēlētās Preces kategorijas, bet ne vairāk kā 30 (trīsdesmit) dienas no pasūtījuma apstiprināšanas dienas.


Ja Pircējs ir izvēlējies saņemt pasūtījumu Pārdevēja noliktavā un Pārdevējs ir nosūtījis Pircējam uz Pircēja Pasta adresi uzaicinājumu saņemt preces, tad Pircējam šīs preces ir jāizņem no Pārdevēja noliktavas ne vēlāk kā 5 darba dienu laikā. Ja preces nav izņemtas 5 darba dienu laikā, tad Pārdevējs pasūtījumu anulē un atmaksā Pircējam atpakaļ samaksu par pasūtījumu uz to pašu kontu no kura maksājums tika saņemts.

 
Pasūtījums tiek uzskatīts par izpildītu brīdī, kad Prece faktiski tiek nodota Pircējam. 
 
ja pasūtījumā norādītajā piegādes laikā Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis neatrodas iepriekš norādītajā piegādes adresē, Prece tiek atgriezta Pārdevēja noliktavā, un atkārtotā piegāde Pircējam ir jāapmaksā saskaņā ar norādītajiem piegādes tarifiem;
 
ja Pārdevējs ir veicis divus atkārtotus piegādes Pasūtījumus uz Pircēja norādīto adresi iepriekš norādītajā laikā, bet Pircējs vai tā pilnvarotais pārstāvis nav bijis sastopams norādītajā adresē un laikā, Pārdevēja saistības tiek uzskatītas par izpildītām. Pārdevējam ir tiesības atteikt turpmākas piegādes iespējas, un Pircēja pienākums ir pašam ierasties Pārdevēja noliktavā un saņemt Preci.
 
Pēc Pasūtījuma izpildīšanas Pārdevēja saistības pret Pircēju tiek uzskatītas par izpildītām.
 
Īpašuma tiesības uz Preci un ar to saistītā atbildība pāriet no Pārdevēja pie Pircēja Preces nodošanas brīdī.
 
Pušu tiesības un pienākumi.
 
Pārdevējs apņemas:
 
 • pārdot Preci un piegādāt to saskaņā ar pasūtījumu;
 • sniegt pilnīgu informāciju par Preci un tās ražotāju;
 • informēt (arī elektroniski) Pircēju par pasūtījuma izpildes nosacījumu izmaiņām, ja laikā, kamēr Pārdevējs izpilda pasūtījumu, mainās Preces piegādes termiņi;
 • izskatīt Pircēja pretenzijas saistībā ar Preci, pasūtījuma izpildes termiņiem vai kvalitāti saprātīgā termiņā, par to sniedzot Pircējam savu atbildi pēc būtības;
 • ne vēlāk 30 (trīsdesmit) dienu laikā atmaksāt Pircējam viņa faktiski veikto apmaksu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu to izmaiņām; 
 • Pircēja pasūtījumā norādīto personisko informāciju, tajā skaitā bankas rekvizītus, izmantot tikai saistībā ar rēķina sastādīšanu par pasūtījuma apmaksu un pasūtījuma izpildi.
 
Pārdevējam ir tiesības:
 
 • pēc pasūtījuma saņemšanas neskaidrību gadījumā telefoniski sazināties ar Pircēju, lai precizētu pasūtījumā norādīto informāciju par izvēlēto Preci vai Pircēju;
 • neuzsākt pasūtījuma izpildi, ja nav saņemta noteiktā apmaksa par Pircēja pasūtīto Preci;
 • nepieņemt pretenzijas par Preces neatbilstību un Preces saskaņā ar šā līguma 7.sadaļu, ja Precei ir vizuāli un/vai tehniski bojājumi, kas radušies Pircēja vainas dēļ un kas ierobežo Preces tālāku realizāciju un/vai atdošanu atpakaļ Preces ražotājam.
 • Pārdevējam ir tiesības vienpusēji mainīt šā līguma saturu, nepārkāpjot spēkā esošo normatīvo aktu prasības. Šis nosacījums neattiecas uz tiem pasūtījumiem, kuri ir izpildes procesā. Izmaiņas stājas spēkā ar to publicēšanas brīdi šajā mājas lapā.
 
Pircējs apņemas:
 
 • noformējot pasūtījumu, sniegt patiesu un precīzu informāciju par izvēlēto Preci un sevi, lai Pārdevējs varētu izpildīt savas saistības pilnīgā apmērā, neskaidrību gadījumā elektroniski vai telefoniski vēršoties pie Pārdevēja pēc konsultācijas;
 • apmaksāt Preci saskaņā ar pasūtījumā un rēķinā norādīto Preces cenu;
 • pieņemt Preci pasūtījumā norādītajā piegādes termiņā.
 
Pircējam ir tiesības:
 
 • saņemt Preci atbilstoši pasūtījumam;
 • saņemt atpakaļ samaksāto naudu par Preci, ja Pārdevējs nevar izpildīt pasūtījumu atbilstoši tā nosacījumiem un Pircējs nav devis piekrišanu to izmaiņām;
 • Preces garantijas termiņa laikā iesniegt pretenzijas par Preces kvalitāti.
 
Preces kvalitāte un garantija.
 
Pārdevējs ir atbildīgs par kvalitatīvas Preces pārdošanu un piegādi atbilstoši Preces tehniskajai specifikācijai un pasūtījumam.
 
Puses vienojas, ka Preces garantijas laiks ir 24 (divdesmit četri) mēneši no dienas, kad Prece ir piegādāta Pircējam un nodota Pircējam lietošanā. Garantija ir spēkā, ja Pircējs ievēro Preces ekspluatācijas noteikumus un lieto Preces atbilstoši tās tehniskajai specifikācijai.
 
Pušu atbildība.
 
Puses par savu saistību izpildi ir pilnībā atbildīgas saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 
Ja šā līguma izpildes laikā kādai no Pusēm rodas kādi nepārvaramas varas šķēršļi, kas nepakļaujas Pušu ietekmei un kontrolei, tad tā Puse, kurai šie šķēršļi traucē, paziņo par to otrai Pusei, lai vienotos par tālāku rīcību
 
Atteikuma tiesības.
 
Atteikuma tiesības ir Pircēja tiesības noteiktā termiņā vienpusēji atkāpties no līguma, nemaksājot Pārdevējam zaudējuma atlīdzību. Atteikuma nosūtīšana noteiktā termiņā izbeidz līgumu un atbrīvo Pircēju no jebkurām līgumsaistībām, izņemot izmaksas, kas saistītas ar Preces atdošanu atpakaļ Pārdevējam.
 
Pircējam ir tiesības atteikties no preces 14 (četrpadsmit) kalendāro dienu laikā no Preces saņemšanas brīža, nosūtot Pārdevējam par to atteikuma vēstuli uz adresi: orders@automotoshop.lv.
 
Pircēja pienākums ir 7 (septiņu) dienu laikā pēc rakstveida atteikuma nosūtīšanas atdot Preci Pārdevējam. Visus izdevumus, kas radīsies saistībā ar Preces nosūtīšanu atpakaļ Pārdevējam, sedz Pircējs.
 
Izmantojot tiesības atteikties no Preces, Pircējs ir atbildīgs par Preces kvalitātes un drošuma saglabāšanu, kā arī par Preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja tā ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu, tai skaitā izmantota citā nolūkā, nevis Preces īpašības vai darbības noskaidrošanai. Pretējā gadījumā Pārdevējs patur tiesības Preci nepieņemt atpakaļ.
 
Pārdevējs pēc atteikuma vēstules un Preces saņemšanas nekavējoties, bet ne vēlāk kā 30 (trīsdesmit) dienu laikā atmaksā Pircējam uz Pircēja norādīto bankas kontu to naudas summu, kura par Preci samaksāta. Pretējā gadījumā, ja Pārdevējs nesaņems atteikuma vēstuli un/vai Preci šajā līgumā noteiktajā kārtībā, Pārdevējs ir tiesīgs neatmaksāt Pircējam tā samaksāto naudas summu par Preci.
 
Preču atgriešanas noteikumi:
 
Patērētājs ir tiesīgs pieteikt prasījumu par preces vai pakalpojuma neatbilstību divu gadu laikā no dienas, kad pārdevējs vai pakalpojuma sniedzējs nodevis un patērētājs pieņēmis attiecīgo preci/ lietu, vai arī, ja precei dota garantija – visā garantijā norādītajā termiņā;
 
Prasījums jāiesniedz divu mēnešu laikā no dienas, kad patērētājs atklājis neatbilstību;
Pārdevēja sniedz atbildi/ piedāvājumu risinājumam – 15 darba dienu laikā;
 
Pasta izdevumi tiek atgriezti tikai tajā gadījumā, ja pircējs ir saņēmis brāķētu preci. Citos gadījumos pasta izdevumi netiek segti.
 
Mainīt vai atgriezt preci ir iespējams 14 dienu laikā no pasūtījuma saņemšanas datuma;
 
Atgrieztajai precei jābūt tās sākotnējam, oriģinālajam izskatam, jābūt ar birku, oriģinālo iepakojumu un bez lietošanas, nēsāšanas, mazgāšanas un/vai demontāžas pazīmēm;
 
 
Vairāk par atteikuma tiesībām un preču atgriešanas nosacījumiem sadaļā Preču atgriešanas nosacījumi ŠEIT

Strīdu risināšanas kārtība.
 
Jebkurus strīdus un domstarpības, kas varētu rasties vai radīsies starp Pusēm šā līguma izpildes laikā, Puses risinās savstarpējo pārrunu ceļā. Ja vienošanās netiek panākta, strīdus jautājums tiek nodots izskatīšanai tiesas ceļā saskaņā ar spēkā esošajiem Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
 
AutoMotoShop.lv

SIA PRO TEHNIKA
reg.Nr. LV40003498573
Dārzciema iela 86k2-69,
Rīga, LV-1073
tālr. +371 28866686
 
orders@automotoshop.lv